ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Next Level Marketing (2006)

Artikel 1   Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
        en overeenkomsten met Next Level Marketing.
1.2   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze
        uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Next Level Marketing.
1.3   Inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, in welke vorm
        dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
        wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
        van kracht blijven.

Artikel 2   Tarief en betaling

2.1   Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke
        van overheidswege worden opgelegd.
2.2   Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, hotel- en verblijfkosten.
2.3   De tarieven gelden per uur of per dagdeel.
2.4   Declaratie vindt plaats op basis van nacalculatie per kalendermaand onder
        opgave van het aantal gewerkte uren of dagdelen en de gemaakte reis-,
        hotel- en verblijfkosten.
2.5   Bij gebreke van een specifieke regeling is Next Level Marketing gerechtigd haar
        prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren.
2.6   Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever facturen binnen
        veertien dagen na factuurdatum betalen.
2.7   Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
        termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
        daarover vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd zijn. In geval
        Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is
        Next Level Marketing gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter
        zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in
        rekening te brengen.
2.8   Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de financiële verplichtingen, vervalt voor
        Next Level Marketing de verplichting voor het uitvoeren van de overeenkomst.
        Next Level Marketing behoudt recht op nakoming van alle financiële verplichtingen
        van de Opdrachtgever.

Artikel 3   Geheimhouding en uitvoering van de werkzaamheden

3.1   Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwde informatie die ons
        zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden
        ter kennis komt.
3.2   Wij staan ervoor in dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden en adviezen naar
        behoren, dat wil zeggen naar beste weten en kunnen, zal verrichten.

Artikel 4   Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1   Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Next Level
        Marketing, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, alsmede de bedragen
        bedoeld in artikel 2.7, waaronder begrepen rente en kosten van invordering,
        volledig aan Next Level Marketing zijn voldaan.
4.2   Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval,
        overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor
        overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 5.   Producten van derden

5.1   Indien en voor zover Next Level Marketing producten van derden aan
        Opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten
        de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het
        bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever
        aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Next Level Marketing zal daarvan
        aan Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
5.2   Indien en voorzover de voorwaarden van derden, zoals bedoeld in artikel 5.1, in de
        verhouding tussen Opdrachtgever en Next Level Marketing om welke reden dan ook
        geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard,
        geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
5.3   De aansprakelijkheid van Next Level Marketing voor producten van derden zal in
        geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar
        zal blijken.

Artikel 6   Medewerking door Opdrachtgever

6.1   Opdrachtgever zal Next Level Marketing steeds tijdig alle voor een behoorlijke
        uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen
        verschaffen en alle medewerking verlenen.
6.2   Opdrachtgever is verantwoordelijke voor het gebruik en toepassing in zijn
        organisatie van de door Next Level Marketing geleverde producten en te verlenen
        diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequate
        systeembeheer.
6.3   Indien voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet
        tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Next level Marketing
        staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet,
        heeft Next Level Marketing in ieder geval het recht om de uitvoering van die
        overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane
        kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7   Leveringstermijnen

7.1   Alle door Next Level Marketing genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste
        weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een
        overeenkomst aan Next Level Marketing bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk
        in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde
        (leverings)termijn brengt Next Level Marketing niet in verzuim. Next Level Marketing
        is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen
        omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben
        voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige
        termijn dreigt, zullen Next Level Marketing en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in
        overleg treden.

Artikel 8   Aansprakelijkheid van Next Level Marketing

8.1   Next Level Marketing is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de
        opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door
        Next Level Marketing van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap
        waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht
        mag worden vertrouwd.
8.2   De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt
        beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Next Level Marketing voor zijn
        werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
8.3   Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een langere doorlooptijd
        dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
        aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
8.4   Aansprakelijkheid van Next Level Marketing voor indirecte schade, daaronder
        begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
        bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.5   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
        Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk
        bij Next Level Marketing meldt.

Artikel 9   Overmacht

9.1   Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge
        een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
        Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van
        Next Level Marketing.

Artikel 10 Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht van de door Next Level Marketing uitgeven brochures,
        projectmanagementmateriaal, projectmateriaal, inventarisatie- en
        consultancymateriaal en trainingsmateriaal alsmede trainings- en
        programmaconcepten berusten bij Next Level Marketing, tenzij een andere
        auteursrecht hebbende is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
        toestemming van Next Level Marketing is het niet toegestaan deze zaken te
        kopiëren, publiceren of op andere wijze te vermenigvuldigen.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst
        slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd
        mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt
        voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
        wezenlijke verplichtingen ingevolge die overeenkomst.
11.2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
        rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang
        geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij - al dan niet voorlopig -
        surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij
        faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of
        beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
        ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot
        enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als
        bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft
        ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
        betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Next Level
        Marketing ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Next Level
        Marketing voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds
        ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met
        inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
        worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten met Next Level Marketing is Nederlands recht van
        toepassing.
12.2 In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en Next Level Marketing zal zoveel
        mogelijk geprobeerd worden deze in onderling overleg op te lossen.
12.3 Mocht een rechtsgang onvermijdelijk blijken dan zal het geschil worden voorgelegd
        aan de terzake bevoegde rechter te Amersfoort.
 

Voorwaarden downloaden als pdf bestand >>

  T 033-47 55 088    |    M 06-22 569 539    |    E j.ettema@nextlevelmarketing.nl